Všeobecné prodejní podmínky Evropa

Dodací podmínky

Naše dodací podmínky mají pouze informativní charakter a jsou nezávazné. Společnost Oxyplast nicméně udělá vše, co je v jejích silách, aby dodala zboží v dohodnutém termínu.

Zpoždění při realizaci objednávky nemůže být v žádném případě důvodem k odškodnění nebo náhradě škody nebo odmítnutí dodávky, pokud nebyla výslovně a písemně dohodnuta dodací lhůta; v takovém případě společnost Oxyplast uhradí 10 EUR za každý den zpoždění, maximálně však 100 EUR.

Platby

Naše faktura je splatná na jeden z našich bankovních účtů v den splatnosti uvedený na faktuře. Úrok z prodlení je ze zákona a bez předchozího prokázání prodlení dlužný, počítá se ode dne uplynutí lhůty splatnosti. Úroková sazba se rovná zákonné úrokové sazbě a je zvýšena o 3 body. Pokud je zákazník v prodlení i po více než 15 dnech od upomenutí pravidelným dopisem, je splatná dodatečná náhrada za dodatečné náklady a administrativu, které vznikly v důsledku nezaplacení v den uplynutí splatnosti, a to pevnou paušální částkou 100 EUR za každou neuhrazenou fakturu.

Nezaplacení faktury v den její splatnosti nám dává právo zrušit stávající objednávky nebo je pozastavit bez jakýchkoli formalit a bez omezení práva na odškodnění z naší strany.

Zákazník je povinen převzít zboží při jeho převzetí. Námitky je třeba oznámit neprodleně telefonicky a do osmi dnů od převzetí zboží potvrdit písemně. Dále by měl klient vynaložit veškeré možné úsilí, aby umožnil možnost kontroly a omezil škody.

Faktura, která je vystavena v souladu s expedičním listem, bude považována za přijatou klientem, pokud do 14 dnů od převzetí nebudou vzneseny žádné připomínky.

Ceny výrobků uvedené na faktuře jsou v sestupném pořadí podle důležitosti uvedeny ve smlouvě, která se týká, v nabídce nebo v základním ceníku, který má klient k dispozici.

Kvalita

Nemůžeme nést odpovědnost v případě, že dodaný výrobek nebyl klientem použit v souladu s předpisy; technické složky a pokyny ke zpracování lze získat jednoduchou žádostí.

Zboží, u kterého byly zjištěny viditelné nebo skryté nedostatky, by mělo být společností Oxyplast bezplatně vyměněno nebo částečně či zcela uhrazeno. K žádné formě odškodnění zákazníka nemůžeme být zavázáni, ledaže by v konkrétním případě okolnosti odhalily, že k závažnému nedostatku došlo z naší strany: v takovém případě se odškodnění omezí na náklady na přelakování maximálně jedné délky pece natřeného materiálu.

Barvy, které byly společností Oxyplast nabízeny, byly vyvinuty tak, aby co nejlépe splňovaly specifikace zákazníka. Společnost Oxyplast se zavazuje, že barva nabízených prášků bude co nejvíce odpovídat prvnímu vývoji výrobku. Referenční desky budou uloženy ve společnosti Oxyplast; pouze tyto desky budou fungovat jako referenční.

Odchylky oproti jiným referenčním vzorům, jako jsou normy RAL, …, nemohou být v žádném případě důvodem k odškodnění zákazníka.

Hmotnost zboží se může lišit až o 10 % více nebo méně.

Od okamžiku, kdy zákazník převezme kupní smlouvu, souhlasí s výše uvedenými prodejními podmínkami. Naše podmínky zůstávají v platnosti, s výjimkou písemné dohody o jiném čtení, bez ohledu na další ujednání na dokladech zákazníka.

Veškeré spory týkající se úhrady našich faktur nebo jiných problémů, které souvisejí s výše uvedenými všeobecnými prodejními podmínkami, jsou oprávněny rozhodovat výhradně soudy v Gentu.

Ujednání o omezení vlastnictví

Přestože existuje možnost, že dodané zboží bylo zpracováno ještě před úplným uhrazením ceny, zůstává společnost Oxyplast v zásadě vlastníkem zboží až do úplného uhrazení ceny.