Zásady diverzity a inkluze

Diverzita pracovních sil a inkluzivní kultura podporují vysokou výkonnost a společenské oprávnění skupiny Protech Group působit v tolika zemích, které se staly domovem pro naše provozy. Pro skupinu Protech Group je přínosem, že spojuje lidi různých pohlaví, věku a etnického a kulturního původu a dává jim příležitost uplatnit rozmanité dovednosti, zkušenosti a úhly pohledu, které využívají ku prospěchu zákazníků.

Coby skutečně globální společnost se v každé zemi, kde působíme, snažíme na všech úrovních přilákat a udržet talentované lidi a poskytovat jim takové pracovní prostředí, ve kterém se se všemi zaměstnanci bez rozdílu původu jedná s respektem, kde mohou cítit, že jsou součástí celku a že mají na své cestě k úspěchu naši podporu.

Snažíme se rozvíjet a udržovat firemní kulturu, která respektuje rozdíly, cení si jich a zohledňuje při rozhodování zájmy různých zainteresovaných stran. Tyto zásady se týkají všech zaměstnanců na všech úrovních a ve všech oblastech naší obchodní činnosti.

NAŠE PŘESVĚDČENÍ

  • Věříme, že soustavný přechod ke stále inkluzivnější kultuře ve skupině Protech Group zaujme a zapojí všechny pracovníky. Bude přinášet energii a nápady, vytvářet sítě kontaktů a propojení a podporovat vysoce výkonné a spolupracující týmy.
  • Náš závazek se týká všech aspektů diverzity. Věříme, že díky rozmanitosti a společné práci budeme moci našim lidem, zákazníkům a zainteresovaným stranám poskytovat ta nejlepší řešení. Náš úspěch a výkonnost stojí na naší schopnosti přijímat rozmanitost.
  • Inkluzivní pracovní prostředí podporuje otevřenost a respekt a vítá individuální úhly pohledu. Ceníme si diverzity myšlenek a podporujeme kulturu, ve které se lidé cítí respektovaní a propojení s úspěchem skupiny Protech Group.

Naše zásady

Snažíme se podporovat kulturu inkluze prostřednictvím odhodlání vedoucích pracovníků, snahy o zapojení zaměstnanců a přijímání principů a zásad, jakými jsou právě tyto, které se dotýkají všech lidí v naší organizaci.

  • Požadujeme, aby bylo se všemi zaměstnanci zacházeno spravedlivě, s respektem a úctou, jak je popsáno v našem kodexu chování.
  • V pracovním prostředí netolerujeme žádnou diskriminaci nebo obtěžování na základě pohlaví nebo genderové identity, rasy, barvy pleti, národnosti nebo kulturního původu, věku, politického přesvědčení a aktivit chráněných příslušnými zákony, náboženství, sexuální orientace, postižení nebo handicapu, rodinného nebo rodičovského stavu, těhotenství nebo typu pracovního vztahu (např. na dobu určitou, částečný úvazek nebo brigádu).
  • Základem pro jmenování do funkcí, kariérní postup, hodnocení výkonu a odměňování jsou ve skupině Protech Group schopnosti, výkonnost a chování v souladu s našimi hodnotami. Pokud je to vhodné, můžeme navíc upřednostňovat zaměstnávání místních obyvatel.
  • Všude, kde působíme, dbáme na to, aby zaměstnanci skupiny Protech Group uznávali a respektovali kulturní dědictví, kulturu, životní styl a priority místních komunit, které jsou domovem pro naše provozy.
  • Zásady a postupy skupiny Protech Group podporují v pracovních pozicích zaměstnance odpovědné za poskytování péče jiným osobám tím, že vycházejí vstříc jejich potřebám, v rozumné míře a v souladu s místní pracovněprávní legislativou a praktikami obvyklými na daném trhu práce.

JAK ZAJIŠŤUJEME REALIZACI

Pokud se některý spolupracovník domnívá, že někdo porušuje zásady diverzity a inkluze skupiny Protech Group nebo zákony, žádáme, aby to neprodleně oznámil svému přímému nadřízenému nebo místnímu zástupci personálního oddělení. Jsme odhodláni zajistit, aby byly všechny stížnosti řešeny spravedlivě, důkladně, diskrétně a včas.