Uitloggen

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord resetten

Algemene Verkoopsvoorwaarden Europa

Leveringstermijnen

Onze leveringstermijnen zijn alleen gegeven bij wijze van inlichting en zijn zonder verbintenis. Nochtans zal Oxyplast alles in het werk stellen om in de afgesproken termijn te leveren.

Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan in geen geval reden zijn tot schadeloosstelling of vergoeding of leveringsafwijzing, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn overeengekomen is; in dat geval zal Oxyplast een vergoeding betalen van 10 euro per dag vertraging, echter beperkt tot 100 euro.

Betalingen

Onze facturen zijn op de vervaldag, zoals aangegeven op de factuur, betaalbaar op één van onze bankrekeningen. Te rekenen vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente wegens verzuim verschuldigd. De rentevoet is gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 3 punten. Wanneer de klant meer dan 15 dagen na aanmaning per gewone brief in gebreke blijft te betalen, is bovendien ter compensatie van bijkomende kosten en administratie, die uit de niet-betaling op vervaldag voortvloeien, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 100 euro per onbetaalde factuur.

De niet-betaling op vervaldag van een factuur verleent ons het recht lopende bestellingen te verbreken of te schorsen zonder enige formaliteit en onverminderd het recht op schadevergoeding onzerzijds.

De klant is ertoe gehouden de goederen bij ontvangst te aanvaarden. Bezwaren moeten onmiddellijk telefonisch ter kennis gebracht worden en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden bevestigd. De klant moet bovendien alle mogelijke maatregelen treffen teneinde controle mogelijk te maken en de schade te beperken.

De factuur die opgemaakt wordt in overeenkomst met de zendnota wordt, indien er binnen 14 dagen na ontvangst geen opmerkingen gemaakt zijn, aanzien als aanvaard door de klant.

De productprijzen vermeld op een factuur zijn, in dalende orde van belangrijkheid, deze vermeld in de desbetreffende overeenkomst, in de offerte of de basisprijslijst in het bezit van de klant.

Kwaliteit

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in geval de geleverde producten niet volgens de regels van de kunst aangebracht worden door de klant; technische fiches en verwerkingsvoorschriften kunnen op vraag bekomen worden.

Goederen waarbij zichtbare of verborgen gebreken worden vastgesteld dienen gratis door Oxyplast vervangen of geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden. Wij zijn niet gehouden tot enige schadeloosstelling aan de klant tenzij in het concreet geval de omstandigheden zouden uitwijzen dat door ons een zware tekortkoming werd begaan: in dit geval is de schadeloosstelling beperkt tot de overlakkingskost van maximaal één ovenlengte gecoat materiaal.

De kleuren aangeboden door Oxyplast werden ontwikkeld om zo goed als mogelijk aan de klantenspecificaties te voldoen. Oxyplast verbindt er zich toe de kleur van de aangeboden poeders zo dicht als mogelijk te laten aansluiten bij de eerste ontwikkeling van het product. De referentieplaat wordt bij Oxyplast bewaard; enkel deze platen gelden als referentie.

Afwijkingen t.o.v. andere referenties zoals de RAL-standaarden, … kunnen in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling aan de klant.

Het gewicht van de goederen kan afwijken tot 10% (min of meer).

Vanaf het ogenblik dat de klant de aankoopovereenkomst aanvaardt, gaat hij akkoord met voorgaande verkoopsvoorwaarden; behalve geschreven andersluidende overeenkomst blijven onze voorwaarden van kracht, niettegenstaande andere clausules op de documenten van de klant.

De rechtbanken te Gent zijn alleen bevoegd om alle betwistingen aangaande het betalen van onze facturen of andere problemen die betrekking hebben op de hierboven beschreven Algemene Verkoopsvoorwaarden te beslechten.

Bepaling van eigendomsbeperkingen

Alhoewel de mogelijkheid bestaat dat de geleverde goederen reeds verwerkt zijn vooraleer de volledige prijs betaald is, blijft Oxyplast in principe eigenaar van de goederen tot betaling van de volledige prijs.