Uitloggen

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord resetten

Beleid inzake diversiteit en inclusie

Een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur ondersteunen hoge prestaties en de sociale licentie van de Protech Group om te opereren in de vele gemeenschappen waarin onze activiteiten gehuisvest zijn. De Protech Group heeft er baat bij om mensen van verschillende geslachten, etnische & culturele achtergronden en leeftijden bij elkaar te brengen en hen de kans te geven om hun uiteenlopende vaardigheden, ervaringen en perspectieven toe te passen om zich in te zetten voor het succes van de klant.

Als een echt mondiaal bedrijf streven we ernaar om op alle niveaus talent aan te trekken en te behouden uit de landen waar we actief zijn en om werkplekken te bieden waar medewerkers van alle achtergronden met respect worden behandeld, zich betrokken voelen en worden ondersteund om te slagen.

Wij streven naar het opbouwen en onderhouden van een bedrijfscultuur waarin verschil wordt gerespecteerd en gewaardeerd en waarin de belangen van diverse belanghebbenden worden meegewogen in de besluitvorming. Dit beleid dekt alle medewerkers, op elk niveau en in elk onderdeel van ons bedrijf.

Onze overtuigingen

  • Wij geloven bij een continue transformatie naar een meer inclusieve cultuur waarbij iedereen binnen de Protech Group wordt betrokken. Het zal energie en ideeën genereren, netwerken en verbindingen smeden en hoogpresterende & samenwerkende teams stimuleren.
  • Onze betrokkenheid bestrijkt alle dimensies van diversiteit. Wij geloven dat door diversiteit te omarmen en samen te werken, we de best mogelijke oplossingen zullen leveren voor onze mensen, klanten en stakeholders. Ons succes en onze prestaties zijn gebaseerd op ons vermogen om diversiteit te omsluiten.
  • Een inclusieve werkplek bevordert openheid, respect en verwelkomt individuele perspectieven. Wij waarderen de diversiteit van het denken en bevorderen een cultuur waarin mensen zich gerespecteerd en verbonden voelen met de successen van de Protech Group.

Onze beginselen

We willen een cultuur van inclusie versterken door middel van leiderschapsinzet en betrokkenheid van medewerkers, en door beginselen en beleidsregels, zoals deze, te verankeren waarbij iedereen in onze organisatie is betrokken.

  • Wij eisen dat alle medewerkers eerlijk en met respect en waardigheid worden behandeld, zoals beschreven in onze gedragscode.
  • Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie op de werkplek op grond van geslacht of genderidentiteit, ras, huidskleur, nationaliteit of culturele afkomst, leeftijd, politieke overtuiging of door de toepasselijke wetgeving beschermde activiteit, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of beperking, burgerlijke staat of ouderlijke staat of zwangerschaps- of arbeidsstatus (bijv. vast, parttime of tijdelijk werk).
  • De basis voor aanstelling, promotie, prestatiebeoordeling en beloning binnen de Protech Group wordt gevormd door competentie, prestatie en gedrag in lijn met onze waarden. Daarnaast kunnen we, waar nodig, de lokale werkgelegenheid bevorderen.
  • Wij zorgen ervoor dat de medewerkers van de Protech Group, waar we ook actief zijn, het erfgoed, de cultuur, de levensstijl en de voorkeuren van de lokale gemeenschappen, die de activiteiten van het Bedrijf huisvesten, erkennen en respecteren.
  • De normen en procedures van de Protech Group ondersteunen werknemersparticipatie van werknemers met zorgverantwoordelijkheden door redelijke voorzieningen te treffen voor hun behoeften in overeenstemming met de lokale arbeidswetgeving en marktpraktijk.

HOE WE ACTIE ONDERNEMEN

Als een medewerker van mening is dat iemand het beleid inzake diversiteit en inclusie de wet van de Protech Group overtreedt, wordt hij/zij gevraagd dit onmiddellijk te melden aan zijn/haar directe manager of zijn/haar lokale Human Resources-vertegenwoordiger. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat eventuele klachten eerlijk, grondig, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld.