Uitloggen

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord resetten

Beleid inzake mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Beleid inzake mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Wij doen ethisch en verantwoord zaken en houden onze zakenpartners zoals leveranciers, distributeurs, agenten en adviseurs aan diezelfde normen. Wij hebben dit beleid inzake mensenrechten en arbeidsomstandigheden ontwikkeld om onze verwachtingen aan onze zakenpartners over te brengen met betrekking tot de naleving van regelgeving, bedrijfspraktijken en de behandeling van mensen.


De Protech Group zet zich in voor verantwoorde bedrijfspraktijken op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Ons bedrijf houdt zich aan de principes van de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Canadese Human Rights Act, het Quebec Charter of Human Rights and Freedoms en de Quebec Loi sur les normes du travail (wet op de arbeidsnormen). Wanneer de nationale wetgeving rechtstreeks in strijd is met de internationale normen inzake mensenrechten of deze niet volledig naleeft, zal The Protech Group zoeken naar manieren om de internationaal erkende mensenrechten, zoals die welke zijn vastgelegd in bovengenoemde verdragen, te eerbiedigen.

De verwachtingen van Protech Group op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden gelden voor al ons personeel, zakenpartners en andere partijen die rechtstreeks met onze activiteiten te maken hebben.

Het management op alle niveaus is er verantwoordelijk voor dat de mensen die aan hen rapporteren dit beleid begrijpen en naleven. Alle werknemers dienen zich te onthouden van handelingen die kunnen leiden tot of de schijn wekken van een schending van een in dit beleid behandeld onderwerp. Zij worden verzocht zo spoedig mogelijk uiting te geven aan hun bezorgdheid over een probleem of een vermoeden in enig aspect van ons bedrijf of de toeleveringsketen (supply chain) van een leverancier.

Verklaring tegen moderne slavernij

Moderne slavernij is een misdaad en een schending van fundamentele mensenrechten. Het kent vele vormen, waaronder slavernij, dienstbaarheid (servitude), gedwongen en verplichte arbeid, kinderarbeid en mensenhandel, waarbij iemand door een ander van zijn vrijheid wordt beroofd om hem uit te buiten voor persoonlijk of commercieel gewin.

Bij The Protech Group hanteren we een nultolerantiebeleid ten aanzien van moderne slavernij, en zetten we ons in om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties, alsook om effectieve systemen en controles in te voeren en af te dwingen om ervoor te zorgen dat moderne slavernij nergens in ons bedrijf voorkomt.

The Protech Group moedigt haar leveranciers aan om beleid, procedures, instrumenten en indicatoren in te voeren die nodig zijn om de naleving van de hierboven genoemde beginselen te waarborgen. Bovendien wordt van de leveranciers verwacht dat zij hun eigen toeleveringsketen zodanig beheren, controleren en ontwikkelen dat aan de vereisten van de beleidsverklaring van The Protech Group wordt voldaan. Naleving van deze beleidsverklaring is een belangrijk criterium voor het selectieproces van leveranciers van The Protech Group.

Eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden

Zoals vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, heeft een ieder die werkt recht op een rechtvaardige en gunstige beloning die hem en zijn gezin een menswaardig bestaan waarborgt, zo nodig aangevuld met andere vormen van sociale bescherming.

De werktijden, pauzes, vakanties en verlofperioden worden vastgesteld met inachtneming van de plaatselijke wetgeving en overeenkomsten, en in alle gevallen bedraagt een werkweek niet meer dan 60 uur per week, inclusief overwerk, behalve in nood- of ongebruikelijke situaties. Werknemers krijgen ten minste één vrije dag per zeven dagen. De Protech Group zorgt ervoor dat alle werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst krijgen en vrij zijn om hun werk te verlaten met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

Bovendien moeten de aan de werknemers betaalde vergoedingen voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke loonwetten, met inbegrip van die betreffende minimumlonen, overuren en wettelijk verplichte uitkeringen. Inhoudingen op het loon als disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan. Voor elke loonperiode wordt aan de werknemers tijdig een begrijpelijke loonafrekening verstrekt die voldoende informatie bevat om de juiste vergoeding voor het verrichte werk te controleren. Het gebruik van tijdelijke, uitgezonden en uitbestede arbeidskrachten blijft binnen de grenzen van de plaatselijke wetgeving.

Al het werk moet vrijwillig zijn, en de werknemers zijn vrij om op elk moment het werk te verlaten of hun dienstverband te beëindigen. De werkgever mag geen identiteits- of immigratiedocumenten, zoals een door de overheid afgegeven identiteitsbewijs, paspoort of werkvergunning, vasthouden of anderszins vernietigen, verbergen, in beslag nemen of werknemers de toegang daartoe ontzeggen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Werknemers zijn niet verplicht aanwervingskosten of andere daarmee verband houdende vergoedingen van werkgevers of agenten te betalen.

Discriminatie

Discriminatie is elke negatieve actie of houding gericht tegen iemand vanwege beschermde kenmerken zoals:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Seksuele oriëntatie
 • Burgerlijke stand
 • Zwangerschap
 • Geslachtsidentiteit of -uitdrukking
 • Geloof
 • Taal
 • Ras
 • Ethische of nationale afkomst
 • Kleur
 • Invaliditeit
 • Sociale toestand
 • Politieke overtuigingen

De Protech Group tolereert geen enkele vorm van discriminatie die een vijandige, onaangename omgeving of een oneerlijke situatie creëert voor werknemers, aannemers, bezoekers, klanten of leveranciers. Werknemers die dit beleid niet naleven zullen worden onderworpen aan onze disciplinaire procedure en kunnen worden bestraft, gedegradeerd of ontslagen, afhankelijk van de ernst van hun overtreding.

De Protech Group erkent dat discriminatie soms onbedoeld is, omdat we allemaal onbewuste vooroordelen kunnen hebben die moeilijk te identificeren en te overwinnen zijn. Als we concluderen dat een werknemer onbewust discrimineert, zullen we hem of haar ondersteunen door middel van training en begeleiding en processen implementeren die vooroordelen verminderen, zoals we aangeven in de volgende paragraaf. Maar als deze persoon niet bereid is zijn gedrag te veranderen, kunnen we hem degraderen of ontslaan.

Het is duidelijk dat sommige specifieke beroepsvereisten niet als een discriminerende praktijk kunnen worden beschouwd. Om ervoor te zorgen dat ons gedrag en onze processen eerlijk en wettig zijn, zal The Protech Group:

 • inclusieve taal gebruiken in personeelsadvertenties en verklaringen over gelijke kansen op werk betrekken.
 • formele functie gerelateerde criteria vaststellen voor het aannemen, bevorderen en belonen van teamleden.
 • vergoedingen en voordelen bieden op basis van functie, anciënniteit, kwalificaties en prestaties, en niet op basis van beschermde kenmerken.
 • mensen met een handicap tegemoet komen.
 • van managers eisen dat zij hun beslissingen over hun teamleden en sollicitanten bijhouden.

Gezondheid en veiligheid

De Protech Group zet zich volledig in voor de gezondheid en veiligheid van haar werknemers. De bescherming van werknemers tegen letsel of beroepsziekten is een belangrijke voortdurende doelstelling. De Protech Group zal er alles aan doen om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Al het personeel is toegewijd aan de continue verbetering van alle aspecten van de veiligheid met als doel nul verwondingen of beroepsziekten.

Supervisors zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers onder hun toezicht. Voor leidinggevenden gelden verschillende plichten op de werkplek, waaronder de plicht ervoor te zorgen dat de machines en apparatuur veilig kunnen worden gebruikt en dat de werknemers werken volgens de vastgestelde veilige werkmethoden en -procedures.

Elke werknemer moet zijn of haar eigen gezondheid en veiligheid beschermen door te werken in overeenstemming met de wet en met veilige werkpraktijken en procedures die door The Protech Group zijn vastgesteld. Werknemers zullen informatie, opleiding en competent toezicht krijgen in hun specifieke werktaak om hun gezondheid en veiligheid te beschermen.

Vrijheid van vereniging

De Protech Group respecteert de principes van het ILO-Verdrag inzake vrijheid van vereniging en bescherming van het vakverenigingsrecht. Alle werknemers zijn vrij om groepen op te richten en zich daarbij aan te sluiten voor de bevordering en verdediging van hun belangen. Werknemersvertegenwoordigers zijn vrij om hun representatieve functies op de werkplek uit te oefenen in overeenstemming met de Normes du travail du Québec (arbeidsnormen van Quebec) en alle toepasselijke lokale wetten.

Klachtenregeling

Elke kwestie in verband met dit beleid kan rechtstreeks aan de CEO worden gemeld, waar zij onmiddellijk zal worden behandeld en aan de betrokkenen zal feedback worden gegeven zonder enige represaille. Ook werknemers van derden kunnen problemen melden.

Milieu

De Protech Group erkent de noodzaak om de impact van haar activiteiten en producten op het milieu tot een minimum te beperken. Wij werken samen met alle betrokken autoriteiten om ervoor te zorgen dat wij de geldende milieunormen naleven of zelfs overtreffen.

Al onze vestigingen werken aan het verhogen van hun operationele efficiëntie en milieuprestaties door het implementeren van initiatieven voor afvalvermindering, het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen en een verantwoord gebruik van energie.  Wij stimuleren onderzoek en innovatie om onze activiteiten uit te voeren met de best beschikbare technologie en om zo milieuvriendelijk mogelijke producten te maken.


We geven om mensen en
de planeet. We groeien
samen als één. Wij zijn
the Protech Group.