Odłączenie

Zapomniałeś hasła?

Zmień hasło

Kodeks postępowania i etyki


Niniejszy Kodeks obejmuje najważniejsze zasady etyczne i określa, w jaki sposób pracownicy i wykonawcy Protech Group powinni prowadzić działalność. Szczegółowe procedury wykorzystywane w codziennej pracy zawarte zostały w politykach i procedurach Protech Group. Wszystkie osoby zatrudnione w Protech Group muszą rozumieć wymagania prawne i etyczne dotyczące ich działalności i obszarów odpowiedzialności.

Zasada 1: Uczciwość, prawość i fair play

Protech Group i jej personel zobowiązują się do kierowania się przy dostarczaniu towarów i usług ogółowi społeczeństwa zasadami uczciwości, prawości i fair play. Wszyscy członkowie personelu powinni zapewnić, że prowadzenie działalności biznesowej oraz obsługa wniosków dotyczących usług, zakupów lub rekrutacji personelu odbywa się w sposób otwarty, sprawiedliwy i bezstronny.

Niniejszy Kodeks postępowania określa podstawowe normy zachowania oczekiwane od pracowników oraz politykę Protech Group w takich kwestiach jak przyjmowanie korzyści przez pracowników i konflikt interesów zaistniały w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków zawodowych. Kodeks stosuje się również do pracowników zatrudnionych przez Protech Group tymczasowo i w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zasada 2: Praktyki BHP

Protech Group zobowiązuje się do zapewnienia miejsc pracy wolnych od urazów i chorób, działających w sposób bezpieczny dla środowiska zgodnie ze wszystkimi ustawami i rozporządzeniami chroniącymi bezpieczeństwo pracowników i środowiska. Pracownicy powinni wykonywać pracę w sposób bezpieczny.

Zasada 3: Uczciwa konkurencja

Polityka Protech Group zakazuje praktyk antykonkurencyjnych, które mogą skutkować ograniczaniem, krępowaniem lub zniekształcaniem konkurencji, a także praktyk stanowiących nieuczciwą konkurencję. W związku z powyższym pracownicy Protech Group nie mogą (formalnie ani nieformalnie) porozumiewać się z konkurencją w celu ustalania cen lub innych warunków transakcji; ograniczania lub kontrolowania produkcji, komercjalizacji, rozwoju technicznego lub inwestycji; manipulowania rynkami lub źródłami zaopatrzenia bądź ich podziału; uczestniczenia w przetargach lub innych rodzajach konkursów poprzez składanie ofert jedynie dla stworzenia pozorów; stosowania wobec kontrahentów nierównych warunków przy równoważnych świadczeniach, co prowadzi do ograniczenia ich konkurencyjności; bądź uzależniania podpisania umów z kontrahentami od dodatkowych zobowiązań, które ze swej natury lub ze względu na zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem umowy.

Pracownikom Protech Group nie wolno dopuszczać się czynów nieuczciwej konkurencji przejawiających się w: przejmowaniu klientów Protech Group z wykorzystaniem relacji nawiązanych z tymi klientami na stanowisku uprzednio zajmowanym w Protech Group; zwalnianiu lub zachęcaniu pracowników Protech Group do utworzenia przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec Protech Group, przejęcia klientów Protech Group lub zatrudnienia pracowników Protech Group w celu dezorganizacji jej pracy. Jednocześnie pracownikom nie wolno podejmować działań szkodzących zasadnym interesom konsumentów ani innych czynności naruszających przepisy prawa konkurencji.

Zasada 4: Sprawozdawczość finansowa

Wszystkie transakcje w Protech Group muszą być prawidłowo dokumentowane, co umożliwia przygotowywanie jasnych sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. W księgach i dokumentach Protech Group nie wolno, niezależnie od powodu, dokonywać wpisów nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, a pracownikom nie wolno dokonywać ustaleń skutkujących taką zakazaną czynnością.

Zakazuje się tworzenia w jakimkolwiek celu nieujawnionych lub nieudokumentowanych funduszy lub składników majątku Protech Group. Zakazuje się dokonywania płatności (w tym gotówkowych) w imieniu Protech Group bez odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej bądź z zamiarem lub założeniem przeznaczenia części tej płatności na cele inne niż wskazane w dokumentacji uzasadniającej płatność.

Protech Group może okresowo publikować przyjęte zasady lub informacje na temat sprawozdawczości finansowej, dokonywania ujawnień i zachowania zgodności z przepisami, aby spełnić zawarte w Kodeksie oczekiwania dotyczące sprawozdawczości finansowej. Wdrożenie i ścisłe przestrzeganie tych zasad jest obowiązkiem wszystkich pracowników na każdym szczeblu organizacyjnym.

Zasada 5: Przyjmowanie korzyści

W Protech Group obowiązuje zakaz przyjmowania przez pracowników korzyści od jakiejkolwiek osoby dokonującej transakcji biznesowych z Protech Group (np. klienci, dostawcy, wykonawcy) oraz nakłaniania do ich przekazania. Pracownicy, którzy chcą przyjąć korzyść od takich osób, powinni zwrócić się o poradę i pozwolenie do bezpośredniego przełożonego.

Wszystkie upominki dobrowolnie oferowane pracownikom przy pełnieniu przez nich obowiązków zawodowych uważane są za upominki na rzecz Protech Group i nie powinny być przyjmowane bez pozwolenia. Personel powinien rutynowo odmawiać przyjmowania upominku, jeśli jego przyjęcie mogłoby być postrzegane jako godzące w interesy Protech Group lub społeczeństwa bądź prowadzić do zarzutów o stronniczość lub niewłaściwe zachowanie.

Zasada 6: Konflikt interesów

Konflikt interesów ma miejsce, gdy prywatne interesy pracownika są konkurencyjne wobec interesów Protech Group lub z nimi sprzeczne. Interesy prywatne oznaczają interesy finansowe i osobiste zarówno pracowników, jak i osób z nimi powiązanych, w tym członków rodziny i innych bliskich, osobistych znajomych, klubów i stowarzyszeń, do których należą, oraz wszystkich osób, którymi winni są przysługę lub wobec których są w inny sposób zobowiązani.

Pracownicy powinni unikać wykorzystywania swojego stanowiska lub informacji udostępnionych im w toku wykonywania obowiązków do uzyskiwania korzyści dla siebie, osób bliskich lub innych osób, z którymi łączą ich więzy osobiste lub społeczne. Pracownicy powinni unikać wikłania się w sytuacje, które mogą prowadzić do faktycznego lub pozornego konfliktu interesów z Protech Group.

Zasada 7: Majątek Protech Group

Pracownicy posiadający dostęp do majątku Protech Group powinni zapewnić, że jest on właściwie wykorzystywany do prowadzenia działalności Protech Group. Zdecydowanie zakazuje się przywłaszczania majątku do użytku osobistego lub w celu jego odsprzedaży.

Pracownikom nie wolno bez upoważnienia ujawniać nikomu informacji niejawnych lub przeznaczonych wyłącznie do wiadomości Protech Group. Pracownicy posiadający dostęp do takich informacji lub sprawujący nad nimi kontrolę powinni przez cały czas stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa zapobiegające ich nadużywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu. Przykłady niewłaściwego wykorzystania to m. in. ujawnienie informacji w zamian za korzyść pieniężną lub ich użycie do celów osobistych. Należy również zauważyć, że nieuprawnione ujawnienie danych osobowych może spowodować naruszenie obowiązujących przepisów o prywatności.

Zasada 8: Przestrzeganie Kodeksu

Zrozumienie Kodeksu postępowania i przestrzeganie go jest osobistym obowiązkiem każdego pracownika. Pracownicy powinni zadbać o zrozumienie norm i wymagań określonych w Kodeksie i przestrzeganie ich. Wszystkie wątpliwości interpretacyjne lub wykryte problemy, a także sugestie dotyczące ulepszeń, należy kierować do specjalisty ds. etyki, który rozważy okoliczności i udzieli porady.

Zasada 9: Sankcje

Protech Group może podjąć niezwłoczne i odpowiednie działania zaradcze w reakcji na naruszenia Kodeksu. Pracownik, który – zgodnie z ustaleniami specjalisty ds. etyki – dopuszcza się zachowań naruszających Kodeks, podlega postępowaniu i sankcjom dyscyplinarnym przewidzianym w przepisach prawa pracy.

Decyzja powinna zostać wydana na piśmie (z datą i podpisem) i zawierać podsumowanie faktów, odniesienie do konkretnego naruszenia oraz motywacje pracownika.

Przewiduje się następujące rodzaje sankcji:

Po złożeniu skargi kierownictwo początkowo przeanalizuje ją i może spotkać się na osobności ze skarżącym, aby poznać okoliczności danej sprawy. Po zakończeniu ustalania faktów można odbyć spotkanie o charakterze dochodzeniowym z udziałem pracownika, któremu zarzuca się naruszenie, aby rozeznać dalsze fakty i uzyskać spostrzeżenia.

  • Pisemne ostrzeżenie;
  • Przeniesienie na inne stanowisko lub do innego działu;
  • Zawieszenie lub rozwiązanie stosunku pracy.

Zasada 10: Zgłaszanie incydentów

Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania Protech Group naruszeń Kodeksu. Pracownicy, którzy w dobrej wierze zgłaszają naruszenia, są chronieni przed sankcjami dyscyplinarnymi lub odwetem.

Zakazuje się odwetu wobec pracownika, który zgłosił naruszenie zasad polityki bądź złożył zeznania, udzielił pomocy lub uczestniczył w innym charakterze w czynnościach kontrolnych. Pracownik, który uważa, że padł ofiarą lub był świadkiem działań odwetowych, ma obowiązek natychmiast zgłosić swoje zarzuty dotyczące tych działań.