Odłączenie

Zapomniałeś hasła?

Zmień hasło

Polityka różnorodności i integracji

Różnorodność personelu i kultura sprzyjająca integracji korzystnie wpływają na wysoką wydajność pracy i zapewniają społeczną akceptację działalności Protech Group w licznych społecznościach, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa Grupy. Rekrutacja pracowników, zapewniająca zróżnicowanie płci, grup etnicznych i kulturowych oraz przedziałów wiekowych, dająca szansę wykorzystania w działaniach na rzecz sukcesu klienta różnorodnych umiejętności, doświadczeń i perspektyw, przynosi korzyści Protech Group.

Jako prawdziwie globalne przedsiębiorstwo dążymy do tego, by przyciągać i utrzymywać na wszystkich poziomach zatrudnienia utalentowanych pracowników z krajów, w których prowadzimy działalność, a także by zapewnić miejsca pracy, gdzie pracownicy, niezależnie od pochodzenia, są traktowani z szacunkiem, mają poczucie że są częścią zespołu i otrzymują wsparcie na drodze do sukcesu.

Dążymy do wytworzenia i utrzymania kultury organizacyjnej, w której szanuje się i docenia różnice, a przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę interesy poszczególnych interesariuszy. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich pracowników, na wszystkich poziomach i we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa.

NASZE PRZEKONANIA

  • Wierzymy, że ciągłe przekształcanie kultury organizacyjnej firmy w kierunku dalszej integracji poskutkuje aktywizacją i zaangażowaniem wszystkich pracowników Protech Group. Takie działanie wytworzy energię i pomysły, ukształtuje sieci i powiązania oraz zachęci do tworzenia wysokowydajnych i współpracujących ze sobą zespołów.
  • Nasze zobowiązanie obejmuje wszystkie wymiary różnorodności. Wierzymy, że dzięki akceptacji różnorodności i wspólnej pracy zagwarantujemy naszym pracownikom, klientom i interesariuszom najlepsze możliwe rozwiązania. Podstawą naszego sukcesu i naszych wyników jest nasza zdolność akceptacji różnorodności.
  • Integracyjne miejsce pracy promuje otwartość, szacunek dla osoby i uwzględnia indywidualny punkt widzenia. Doceniamy różnorodność myślenia i promujemy kulturę, w której pracownicy czują się szanowani i związani z sukcesami Protech Group.

NASZE ZASADY

Naszym celem jest wzmocnienie kultury integracji poprzez zobowiązanie kierownictwa i zaangażowanie pracowników oraz ugruntowanie zasad i polityk, takich jak niniejsza, które obejmują wszystkie osoby w naszej organizacji.

  • Wymagamy traktowania wszystkich pracowników w sposób sprawiedliwy, z poszanowaniem ich osoby i godności, jak wskazano w naszym Kodeksie postępowania.
  • Nie tolerujemy dyskryminacji lub nękania w miejscu pracy ze względu na płeć lub tożsamość płciową, rasę, kolor, pochodzenie etniczne lub kulturowe, wiek, poglądy polityczne lub działania chronione obowiązującymi przepisami, wyznanie, orientację seksualną, stan zdrowia lub niepełnosprawność, posiadanie dzieci, stan cywilny, ciążę lub rodzaj zatrudnienia (na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu lub zatrudnienie tymczasowe).
  • Podstawą mianowania, awansu, oceny wyników i wynagradzania w Protech Group są kompetencje, wydajność i zachowanie zgodne z naszymi wartościami. Dodatkowo możemy w stosownych przypadkach faworyzować zatrudnianie pracowników lokalnych.
  • Zapewniamy, że w każdej lokalizacji, w której prowadzimy działalność, pracownicy Protech Group znają i szanują dziedzictwo, kulturę, styl życia i preferencje lokalnych społeczności.
  • Standardy i procedury Protech Group wspierają zatrudnienie pracowników, na których ciążą obowiązki opieki nad innymi osobami, odpowiednio zaspokajając ich potrzeby zgodnie z krajowymi przepisami prawa pracy i praktykami rynkowymi.

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ

Jeśli pracownik uważa, że doszło do naruszenia Polityki różnorodności i integracji Protech Group, powinien natychmiast zgłosić to bezpośredniemu przełożonemu lub pracownikowi lokalnego działu HR. Zobowiązujemy się zapewnić, że skargi rozpatrywane będą w sposób sprawiedliwy, staranny, poufny i terminowy.