Odłączenie

Zapomniałeś hasła?

Zmień hasło

Warunki korzystania


Witamy w Protech Group!

Niniejsze warunki określają zasady korzystania z Witryny Protech Group znajdującej się pod adresem www.theprotechgroup.com.

Gdy Klient uzyskuje dostęp do Witryny, zakłada się, że zaakceptował niniejsze warunki. Jeśli Klient nie zgadza się na wszystkie warunki wymienione na niniejszej stronie, powinien zaprzestać korzystania z witryny Protech Group.

W niniejszych Warunkach, Oświadczeniu o polityce ochrony prywatności, Oświadczeniu wyłączającym i wszystkich Umowach stosuje się następujące terminy: „Klient” oznacza użytkownika, osobę która loguje się w witrynie i przestrzega warunków Spółki. „Spółka” oznacza Spółkę Protech Group. „Strony” oznaczają Klienta i Spółkę. Wszystkie warunki dotyczą oferty, przyjęcia i dokonania płatności niezbędnej do rozpoczęcia procesu wsparcia Klienta w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia jego potrzeb dotyczących świadczenia usług wskazanych przez Spółkę zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii. Użycie powyższych terminów lub innych określeń w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielką literą lub w innym rodzaju gramatycznym uważa się za równoważne i dotyczące tej samej treści. Niniejsze Warunki zostały stworzone przy udziale Generatora warunków i Generatora zasad prywatności.

PLIKI COOKIE

Protech Group stosuje pliki cookie. Uzyskując dostęp do Witryny Protech Group, Klient zgadza się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Protech Group.

Większość interaktywnych witryn korzysta z plików cookie, które pozwalają pobrać dane użytkownika przy każdej wizycie. Witryna Protech Group wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić świadczenie w pewnych jej częściach funkcji ułatwiających korzystanie z Witryny osobom ją odwiedzającym. Z plików cookie mogą również korzystać podmioty powiązane i partnerzy reklamowi Protech Group.

LICENCJA

Jeśli nie wskazano inaczej, prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów w Witrynie Protech Group przysługują Protech Group lub jej licencjodawcom. Niniejszym zastrzega się wszystkie prawa własności intelektualnej. Klient może uzyskać dostęp do własności intelektualnej Protech Group do użytku osobistego, z zastrzeżeniem wskazanych w niniejszych Warunkach ograniczeń.

Użytkownikowi nie wolno:

 • Ponownie publikować materiałów Protech Group
 • Dokonywać sprzedaży, najmu lub udzielać sublicencji w zakresie materiałów Protech Group
 • Odtwarzać, powielać ani kopiować materiałów Protech Group
 • Rozpowszechniać treści Protech Group
 • Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dacie jej podpisania.

HIPERŁĄCZA

Następujące podmioty mogą zamieszczać łącza do Witryny Protech Group bez pisemnej zgody Protech Group:

 • Instytucje rządowe;
 • Wyszukiwarki internetowe;
 • Portale informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych, którzy mogą zamieszczać łącza do Witryny w taki sam sposób jak łącza do witryn innych przedsiębiorstw widniejących w tych katalogach; oraz
 • Przedsiębiorstwa akredytowane w systemie, z wyjątkiem organizacji nienastawionych na zysk występujących o wsparcie i organizacji charytatywnych przeprowadzających zbiórki, które nie mogą zamieszczać łączy do witryny Protech Group.

Wyżej wymienione podmioty mogą zamieszczać łącza do strony głównej, publikacji lub innych informacji zawartych w witrynie, o ile:(a) łącze nie wprowadza w żaden sposób w błąd, (b) łącze nie sugeruje niezgodnie z prawdą sponsoringu, polecania lub popierania podmiotu zamieszczającego łącze i jego produktów lub usług; oraz (c) łącze pasuje do kontekstu witryny podmiotu zamieszczającego łącze;

Protech Group może rozważyć i zatwierdzić inne prośby o zamieszczenie łącza, składane przez następujące rodzaje organizacji:

 • Powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej lub biznesowej;
 • Serwisy społeczności dot-com;
 • Stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych;
 • Portale internetowe;
 • Biura księgowe, kancelarie prawnicze i firmy doradcze; oraz
 • Instytucje oświatowe i stowarzyszenia handlowe.

Powyższe organizacje mogą zamieszczać łącza do strony głównej Protech Group, o ile:(a) łącze nie wprowadza w żaden sposób w błąd, (b) łącze nie sugeruje niezgodnie z prawdą sponsoringu, polecania lub popierania podmiotu zamieszczającego łącze i jego produktów lub usług; oraz (c) łącze pasuje do kontekstu witryny podmiotu zamieszczającego łącze;

Jeśli Klient jest jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i zamierza zamieścić łącze do witryny Protech Group, musi ją o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail. W wiadomości należy podać nazwę lub imię i nazwisko Klienta, nazwę organizacji, dane do kontaktu oraz adres URL witryny Klienta, listę adresów URL, w których będą znajdować się łącza do Witryny, a także listę adresów URL w witrynie Protech Group, na które łącza te mają wskazywać. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 2–3 tygodni.

Protech Group pozytywnie rozpatrzy prośby tych organizacji o zamieszczenie łącza, jeśli uzna że: (a) łącze nie spowoduje niekorzystnego postrzegania Protech Group przez nią samą lub akredytowane przez nią przedsiębiorstwa; (b) Protech Group nie odnotowała uprzednio niewłaściwych relacji z wnioskującą organizacją; (c) korzyść wynikająca z widoczności łącza do strony Protech Group jest większa niż korzyść z braku łącza; oraz (d) łącze zamieszczane jest w ogólnym kontekście informacyjnym.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać łącza do witryny Protech Group w sposób następujący:

 • Podając firmę Protech Group; lub
 • Podając adres URL, do którego prowadzi łącze; lub
 • Podając inny opis witryny Protech Group, do której zamieszczane jest łącze, jeśli ma to sens w danym kontekście i formacie treści w witrynie podmiotu zamieszczającego łącze.
 • Korzystanie z logo lub innych elementów graficznych Protech Group obok zamieszczonego łącza dozwolone będzie jedynie po zawarciu umowy licencyjnej znaku towarowego.

iFRAME

Klient nie może, bez uprzedniego zatwierdzenia i pisemnego zezwolenia, umieszczać stron witryny Protech Group w ramkach, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualizację lub wygląd witryny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI

Protech Group nie odpowiada za treści zamieszczane w witrynie Klienta. Klient zgadza się zwolnić Protech Group od odpowiedzialności i chronić ją przed wszystkimi roszczeniami wynikającymi z witryny Klienta. Klientowi nie wolno zamieszczać w swoich witrynach łącza (łącz), które mogą zostać zinterpretowane jako zniesławiające, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem, bądź które w inny sposób stanowią naruszenie lub zachęcają do naruszania uprawnień osób trzecich.

ZASTRZEŻENIE UPRAWNIEŃ

Protech Group zastrzega prawo żądania, aby Klient usunął wszystkie lub konkretne łącza do jej Witryny. Użytkownik zgadza się natychmiast usunąć wszystkie łącza do Witryny Protech Group na jej żądanie. Protech Group zastrzega również prawo dokonania w dowolnym momencie zmiany niniejszych Warunków oraz zasad zamieszczania łączy. Zamieszczając na stałe łącze do witryny Protech Group, Klient wyraża zgodę na związanie niniejszymi warunkami.

OŚWIADCZENIE WYŁĄCZAJĄCE

W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Protech Group wyłącza wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące jej Witryny i korzystania z niej. Żadne postanowienie niniejszego oświadczenia wyłączającego:

 • nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Protech Group lub Klienta za zgon lub uszkodzenie ciała;
 • nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Protech Group lub Klienta za oszustwo lub wprowadzenie w błąd z naruszeniem przepisów prawa;
 • nie ogranicza odpowiedzialności Protech Group lub Klienta w sposób niedozwolony obowiązującym prawem; ani
 • nie wyłącza odpowiedzialności Protech Group lub Klienta, której nie można wyłączyć zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wskazane w niniejszym punkcie i innych miejscach Oświadczenia wyłączającego:(a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) odnoszą się do wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z oświadczenia wyłączającego, w tym odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

Przez okres, w jaki Witryna Protech Group oraz zawarte w niej informacje i usługi są udostępniane nieodpłatnie, Protech Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty.

KONTAKT Z PROTECH GROUP

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków korzystania prosimy o kontakt z działem marketingu pod adresem marketing@theprotechgroup.com, lub:

lub:
Att: Marketing Department
7600 Henri-Bourassa Blvd W
Saint-Laurent, Quebec H4S 1W3
CANADA